top of page

КЛАУЗА 1 СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НАЕМ И НАЕМ

СОБСТВЕНИКЪТ се съгласява да остави кораба до ЧАРТЪРАТА и да не сключва друго споразумение за Хартата на кораба за същия период.

ЧАРТЪРЪТ се съгласява да наеме плавателния съд и ще плати таксата за чартър, авансовото обезщетение, таксата за доставка / повторно доставяне, депозитът и всички други договорени такси в изчистени средства, на или преди датите и по сметката, посочена в тази Споразумение.

КЛАУЗА 2 ДОСТАВКА

СОБСТВЕНИКЪТ трябва да достави кораба до пристанището на доставка в началото на Чартърния период, а ЧАРТЪРЪТът ще поеме доставката в пълна комисионна и изправна работоспособност, годна за плаване, чиста, в добро състояние и готова за експлоатация, с пълно оборудване, включително -съвременна безопасност и животоспасяващо оборудване (включително спасителни жилетки за деца, ако има такива, които се носят в страната на ЧАРТЕРЕРА), съгласно изискванията на органа по регистрация на кораба и оборудвани, както е подходящо за плавателен съд от нейния размер и тип и позволяващи ЧАРТЪР за използване на плавателния съд, както е посочено в клауза 13. СОБСТВЕНИКЪТ не гарантира използването и комфорта при лоши метеорологични условия за всички круизи или проходи в зоната на круиза.

 

КЛАУЗА 3 ПОВТОРНА ДОСТАВКА

ЧАРТЪРЪТ предава кораба на СОБСТВЕНИКА в пристанището на повторно доставяне без всякакви задължения, възникнали по сметката на ЧАРТЪРАТА по време на Хартата и в толкова добро състояние, както при доставката, с изключение на справедливо износване от обикновена употреба. ЧАРТУАРЪТ може, ако желае, да достави отново плавателния съд до пристанището за повторно доставяне и да слезе преди края на периода на Хартата, но такова предсрочно повторно доставяне не дава право на ЧАРТЪРАТА за възстановяване на таксата за чартър.

 

КЛАУЗА 4 КРУИЗАЦИЯ

ЧАРТЪРАТА ограничава плаването на плавателния съд до зоната за пътуване и до регионите в зоната за плаване, в които корабът има законно право да пътува. ЧАРТЪРЪТ също така ще ограничи текущото време до средно осем (8) часа на ден, освен ако капитанът по свое усмотрение не се съгласи да надвиши това време.

 

КЛАУЗА 5 МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЛИЦА - ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЦА - ЗДРАВЕ НА ПАРТИАРНАТА ПАРТИЯ

а) ЧАРТЪРАТА не трябва по всяко време по време на Хартата да разрешава повече от максималния брой гости, спящи или пътуващи на борда, плюс по изключителна преценка на капитана разумен брой посетители, докато корабът е сигурно закотвен в пристанището.

б) Ако на борда са взети деца, ЧАРТЪРЪТ носи пълна отговорност за тяхното поведение и забавление и никой член на екипажа не носи отговорност за тяхното поведение или забавление.

в) Естеството на хартата може да я направи неподходяща за всеки с физически увреждания или подложен на медицинско лечение. С подписването на настоящото споразумение ЧАРТЪРЪТ гарантира медицинската годност на всички членове на страната на ЧАРТЕРЕРА за пътуването, предвидено в настоящото споразумение. ЧАРТЪРЪТ и неговата страна се задължават да имат всички необходими визи и ваксинации за страните, които ще бъдат посетени.

 

КЛАУЗА 6 ЕКИПАЖ

СОБСТВЕНИКЪТ трябва да осигури подходящо квалифициран капитан, приемлив за застрахователите на кораба и подходящо опитен екипаж, подходящо униформен, захранван и застрахован. СОБСТВЕНИКЪТ гарантира, че никой член на Екипажа не трябва да носи или използва незаконни наркотици на борда на кораба или да държи на борда огнестрелни оръжия (различни от декларираните в манифеста) и гарантира, че капитанът и екипажът спазват законите и разпоредбите на всяка държава, в чиито води корабът ще влезе по време на настоящото споразумение.

 

КЛАУЗА 7 ВЛАСТ НА КАПИТАНА

СОБСТВЕНИКЪТ гарантира, че капитанът показва същото внимание, както ако ЧАРТЪРЪТ е СОБСТВЕНИК. Капитанът се съобразява с всички разумни заповеди, дадени му от ХАРТУРАТА относно управлението, експлоатацията и движението на плавателния съд, вятъра, времето и други обстоятелства, позволяващи. Капитанът обаче не е длъжен да изпълнява каквато и да е заповед, която според разумното мнение на капитана може да доведе до придвижване на кораба до всяко пристанище или място, което не е безопасно и правилно за него да бъде, или може да доведе до в ЧАРТЪРАТА, който не е предоставил повторно кораба след изтичане на срока на хартата, или би могъл, според разумното мнение на капитана, да наруши клауза 13 и / или която и да е друга клауза от настоящото споразумение. Освен това, без да се засягат каквито и да било други средства за защита на СОБСТВЕНИКА, ако според разумното мнение на капитана, ЧАРТЪРАТА или някой от неговите гости не спазват някоя от разпоредбите в клауза 13 и ако такава неизправност продължи след като капитанът е изискал и конкретно предупреждение до ЧАРТЪРАТА в писмена форма по отношение на същото, Капитанът информира СОБСТВЕНИКА и Брокера (ако е приложимо) и СОБСТВЕНИКЪТ може незабавно да прекрати Хартата или да възложи на Капитана да върне кораба в пристанището за повторно доставяне и при такова връщане срокът на Хартата се прекратява. ЧАРТЪРЪТ и неговите гости ще слязат, ЧАРТЪРЪТ като е уредил предварително всички неизплатени разходи с Капитана и ЧАРТЪРАТЪТ няма право да му бъде възстановена която и да е от Чартърната такса.

По-специално по отношение на използването на оборудване за водни спортове, както е дефинирано в клауза 16, капитанът има правомощието да изключи ЧАРТЪРАТА или някой или всички негови гости от използване на някакво специално оборудване за водни спортове, ако според неговото разумно мнение те не са компетентни, не са безопасни, държат се безотговорно или не проявяват дължимата загриженост към други лица, когато работят с това оборудване.

 

КЛАУЗА 8 ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ЧАРТЪРЪТ носи отговорност за оперативните разходи, както са конкретно дефинирани в „УСЛОВИЯ“ на първа страница от настоящото споразумение, за целия Период на наемане за себе си и своите гости. След като изплати авансово обезщетение (APA) чрез сметката на посредника (ако е приложимо), както се изисква от настоящото споразумение, ЧАРТЪРЪТ се уведомява от капитана на интервали относно изплащането на APA и, ако остатъкът остане става недостатъчно, в светлината на текущите разходи, плащането на капитана, достатъчна сума за поддържане на адекватно кредитно салдо. СОБСТВЕНИКЪТ гарантира, че капитанът ще упражнява надлежна проверка на разходите по APA

Преди слизането от борда в края на Хартата, Капитанът представя на ЧАРТЪРАТА подробна сметка за разходите с възможно най-много подкрепящи разписки, а ЧАРТЪРАТА заплаща на капитана остатъка от разходите, или Капитанът дължи към ЧАРТЪРА всеки надплатен баланс, в зависимост от случая.

Плащане за специални изисквания или оборудване, брегови превози или екскурзии или други разходи, които обикновено не се считат за част от оперативните разходи на кораба, може да се изиска да бъдат платени предварително чрез сметката на Брокер (ако е приложимо) или на капитана на борда в допълнение към APA

Освен ако не са направени конкретни алтернативни договорености в писмена форма, всички плащания за оперативни разходи и т.н. се заплащат в същата валута като Таксата за наемане. Плащането с чек, кредитна карта или друг преговарящ инструмент обикновено не е приемливо поради пътуващия характер на сезонния график на плавателния съд и ЧАРТЪРЪТ следва да гарантира, че разполага с достатъчно средства за покриване на всички разумно предвидими разходи или да уреди допълнителни средства при Брокер (ако е приложимо).

 

КЛАУЗА 9 ЗАБАВЯНЕ НА ДОСТАВКА

а) Ако поради форсмажорни обстоятелства (както е определено в клауза 18 (а)), СОБСТВЕНИКЪТ не успее да достави кораба до ЧАРТЪРАТА в пристанището на доставка в началото на периода на чартър и доставката се извършва в рамките на четиридесет и осем (48) часа от планираната дата на започване или в рамките на една десета (1/10 от) от периода на Хартата, който от дните е по-кратък, СОБСТВЕНИКЪТ заплаща на ЧАРТЪРА възстановяване на таксата за Чартър на пропорционална дневна ставка или ако е взаимно договорено, СОБСТВЕНИКЪТ разрешава пропорционално удължаване на периода на Хартата.

 

НЕУДАВАНЕ НА ДОСТАВКА

б) Ако поради непреодолима сила СОБСТВЕНИКЪТ не успее да достави кораба в рамките на четиридесет и осем (48) часа или период, еквивалентен на една десета (1/10-та) от Хартата, който от двата периода е по-кратък, от дължимия по време на доставката, ЧАРТЪРЪТ има право да третира настоящото споразумение като прекратено. Изключителното средство за защита на ЧАРТЪР ще бъде да получи изплащане без лихва на пълния размер на плащанията, извършени от него на СОБСТВЕНИКА или заинтересованата страна. Като алтернатива, ако страните се договорят взаимно, срокът на Хартата се удължава с време, еквивалентно на закъснението.

в) Ако СОБСТВЕНИКЪТ не успее да достави кораба в пристанището на доставка в началото на Хартата, освен по силата на непреодолима сила; ЧАРТЪРЪТ има право да третира настоящото споразумение като отказано от СОБСТВЕНИКА. ЧАРТЪРЪТ ще има право на изплащане без лихва на пълния размер на всички плащания, извършени от него към СОБСТВЕНИКА или Заинтересованата страна, и освен това ще бъде изплатено от СОБСТВЕНИКА ликвидирани щети в размер, равняващ се на петдесет процента (50%) от Хартата Такса.

 

АНУЛИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИКА

г) Ако преди началото на периода на Хартата, както е посочено в Първа страница на настоящото споразумение, СОБСТВЕНИКЪТ обявява за отмяна чрез (ако е приложимо) и ако отмяната е поради непреодолима сила, средство за защита в (б) се прилага по-горе.

д) Ако анулирането е по някаква причина, различна от непреодолима сила, ЧАРТЪРЪТ има право на изплащане без лихва на пълния размер на всички плащания, извършени от него на СОБСТВЕНИКА или заинтересованата страна, и освен това има право на ликвидирани щети на да бъдат изчислени и изплатени незабавно по следната скала:

 • тридесет (30) дни или повече преди началото на Хартата, сума, еквивалентна на двадесет и пет процента (25%) от Чартърната такса.

 • повече от четиринадесет (14) дни, но по-малко от тридесет (30) дни преди началото на Хартата, сума, еквивалентна на тридесет и пет процента (35%) от Чартърната такса.

 • четиринадесет (14) дни или по-малко преди началото на Хартата, сума, еквивалентна на петдесет процента (50%) от Чартърната такса.

 

КЛАУЗА 10 ЗАДЪРЖАНЕ НА ПОВТОРНА ДОСТАВКА

а) Ако повторната доставка на плавателния съд се забави поради непреодолима сила, повторната доставка се извършва възможно най-скоро след това и междувременно условията на настоящото споразумение остават в сила, но без санкция или допълнително начисляване на ЧАРТЪРАТА .

б) Ако ЧАРТЪРЪТ не успее да предаде повторно кораба на СОБСТВЕНИКА в пристанището за повторно доставяне поради умишлено забавяне или промяна на маршрута срещу съвета на капитана, тогава ЧАРТЪРЪТ ще плати незабавно на СОБСТВЕНИКА чрез директен телеграфен превод чрез Брокер (ако е приложимо) демураж на сметката (ако е приложимо) при дневна ставка плюс четиридесет процента (40%) от дневната ставка и ако забавянето на повторната доставка надвишава двадесет и четири (24) часа, ЧАРТЪРЪТ е длъжен да обезщети СОБСТВЕНИКА за всякакви загуби или щети, които СОБСТВЕНИКЪТ ще претърпи поради лишаване от употреба на кораба или отмяна или забавяне на доставката съгласно която и да е последваща харта на кораба.

 

КЛАУЗА 11 АНУЛИРАНЕ ЧАРТЪР

а) Ако ЧАРТЪРЪТ уведоми за отмяна на настоящото споразумение на или по всяко време преди началото на периода на Хартата, ЧАРТЪРЪТ остава отговорен за всички плащания, дължими на СОБСТВЕНИКА преди и неплатени към датата на анулиране.

Ако известието за анулиране бъде дадено от ЧАРТЪРАТА или ако ЧАРТЪРЪТ не успее, след като е бил уведомен да плати каквато и да е сума, дължима съгласно настоящото споразумение, СОБСТВЕНИКЪТ има право да третира настоящото споразумение като отказано от ЧАРТЪРАТА и да запази пълната сума от всички плащания.

Независимо от правото на СОБСТВЕНИКА да получи или запази всички плащания, посочени по-горе, СОБСТВЕНИКЪТ е длъжен да смекчи загубата си и в случай, че СОБСТВЕНИКЪТ е в състояние да преотстъпи плавателния съд за целия или част от Хартата съгласно този Споразумението, СОБСТВЕНИКЪТ ще даде кредит за нетната сума на наемане на чартър, произтичаща от пренаемането след приспадане на всички комисионни и други последващи разходи, произтичащи от такова пренаемане. Намерението е СОБСТВЕНИКЪТ да получи същите нетни постъпления от всяко пренаемане, което би било получено съгласно настоящото споразумение. СОБСТВЕНИКЪТ полага най-добрите си усилия, за да пусне кораба отново и не може неоснователно да откаже своето съгласие за повторно пускане в експлоатация, въпреки че могат да бъдат отказани чартъри, които основателно могат да се считат за вредни за кораба, неговата репутация, екипажа му или неговия график.

Ако преди датата на анулиране Плавателният съд е приел разпоредбите на Хартата или е използвал таксата за доставка / повторно доставяне, както е посочено на първа страница от настоящото споразумение, тогава ЧАРТЪРЪТ ще плати тези разходи, освен ако всички или част от тях не могат да бъдат възстановени от доставчика или прехвърлени към следващия чартър, като в този случай те се коригират съответно. Капитанът и СОБСТВЕНИКЪТ са длъжни да намалят тези разходи, когато е възможно.

б) Ако след подписването на настоящото споразумение СОБСТВЕНИКЪТ е признат за несъстоятелен или, в случай на дружество, ликвидатор, синдик или администратор е назначен върху всички или част от активите на СОБСТВЕНИКА, ЧАРТЪРЪТ има право да отмени Хартата и всички суми, изплатени на СОБСТВЕНИКА, неговия агент или заинтересованата страна съгласно настоящото споразумение, ще бъдат възстановени без приспадане.

 

КЛАУЗА 12 РАЗБИВКА ИЛИ ИНВАЛИЗАЦИЯ

Ако след доставка корабът по всяко време ще бъде деактивиран чрез повреда на машини, заземяване, сблъсък или друга причина, така че да се предотврати разумно използване на кораба от ЧАРТЪРАТА за период между дванадесет (12) и четиридесет и осем (48) последователни часа или една десета от периода на хартата, което от двете е по-кратко (и деактивирането не е причинено от някакъв акт или неизпълнение на ЧАРТЪРАТА), СОБСТВЕНИКЪТ прави пропорционално възстановяване на таксата за чартър за периода на деактивирането или , ако са взаимно договорени, позволяват пропорционално удължаване на Хартата, съответстващо на периода на деактивиране. Ако ЧАРТЪРЪТ желае да се позове на тази клауза, той незабавно уведомява писмено капитана. ЧАРТЪРЪТ ще носи отговорност за нормални разходи по време на периода на деактивиране.

В случай на действителна или конструктивна пълна загуба на кораба или ако корабът е деактивиран, както е посочено по-горе, за последователен период от повече от четиридесет и осем (48) часа или една десета от периода на Хартата, което от двете е по-кратко, ЧАРТЪРЪТ може да прекрати настоящото споразумение чрез писмено известие до СОБСТВЕНИКА или брокера (ако е приложимо) или до капитана, ако няма налични средства за комуникация. Веднага след като това е възможно след такова прекратяване, Чартърната такса се изплаща от СОБСТВЕНИКА пропорционално, без лихва за тази част от периода на Хартата, изплатен след датата и часа, в които е настъпила загубата или увреждането. В случай на такова прекратяване ЧАРТЪРЪТ може да извърши повторно доставяне, като се откаже от владението на кораба, където тя лежи. ЧАРТЪРЪТ има право да възстанови от СОБСТВЕНИКА разумните разходи за връщане на чартърната страна до пристанището за повторно доставяне чрез редовни услуги, заедно с разумни направени разходи за настаняване.

Като алтернатива, след последователен период на инвалидност от повече от четиридесет и осем (48) часа или една десета от Хартата, в зависимост от това кой по-кратък и зависи от естеството и сериозността на инвалидността, по взаимно съгласие фрахтодателят може да избере да остане на борда за периода на Хартата и ЧАРТЕРЪТ няма да има допълнителни или допълнителни претенции срещу СОБСТВЕНИКА.

 

КЛАУЗА 13 ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОРАБАТА

ЧАРТЪРЪТ спазва и гарантира, че гостите спазват законите и разпоредбите на всяка държава, в чиито води корабът ще влезе по време на настоящото споразумение.

ЧАРТЪРЪТ гарантира, че на борда на кораба не се качват домашни любимци или други животни без писменото съгласие на СОБСТВЕНИКА. ЧАРТЪРЪТ гарантира, че поведението на чартърната страна няма да създава неприятности на никое лице или да довежда кораба до неудобство. ЧАРТЪРЪТ и гостите трябва да уважават екипажа по всяко време.

Капитанът незабавно насочва вниманието на ЧАРТЪОРА към всяко нарушение на тези условия от него или от неговите гости и ако такова поведение продължава и след това предупреждение, капитанът информира СОБСТВЕНИКА или своя Брокер (ако е приложимо), а СОБСТВЕНИКЪТ може, чрез уведомление в писмена форма, дадена на ЧАРТЪРА, прекратява настоящото споразумение в съответствие с клауза 7 от настоящото споразумение.

Ако ЧАРТЪРАТА или някой от Гостите извърши някакво нарушение, противоречащо на законите и разпоредбите на която и да е държава, което води до задържане, глобяване или затваряне на който и да е член на екипажа на кораба или задържане, арестуване, изземване или глоба на кораба , ЧАРТЪРЪТ обезщетява СОБСТВЕНИКА срещу всички загуби, щети и разходи, направени от СОБСТВЕНИКА в резултат на това, и СОБСТВЕНИКЪТ може, чрез известие до ЧАРТЪРАТА, да прекрати настоящото споразумение незабавно.

Също така се разбира конкретно, че притежаването или употребата на незаконни наркотици или оръжия (включително особено огнестрелни оръжия) е строго забранено на борда на кораба и неспазването му е достатъчна причина СОБСТВЕНИКЪТ да прекрати незабавно Хартата без възстановяване или регрес срещу собственик.

 

КЛАУЗА 14 НЕПРЕДЕЛЯНЕ

ЧАРТЪРЪТ няма да възлага това Споразумение, да дава на Кораба под наем или част с контрол върху Кораба без писменото съгласие на СОБСТВЕНИКА, което съгласие може да бъде при условия, които СОБСТВЕНИЧЪТ сметне за подходящи.

 

КЛАУЗА 15 ПРОДАЖБА НА КОРАБА

а) СОБСТВЕНИКЪТ се съгласява да не продава кораба по време на Хартата, както е посочено на първа страница от настоящото споразумение.

б) Ако СОБСТВЕНИКЪТ се съгласи да продаде плавателния съд след подписването на настоящото споразумение за харта, но преди доставката му до ЧАРТЪР, СОБСТВЕНИКЪТ незабавно уведомява писмено за такава продажба до ЧАРТЪРА чрез Брокер (ако е приложимо). Тази информация се пази в строга тайна от всички страни по споразумението.

Ако корабът бъде продаден, ще се прилага една от следните разпоредби:

 • СОБСТВЕНИКЪТ се задължава Купувачът да изпълни Хартата при същите условия чрез възлагане на настоящото споразумение за Харта.

 • Когато Хартата се поема от Купувача при същите условия, няма да има санкция срещу СОБСТВЕНИКА и никаква допълнителна комисионна, дължима на Брокера (ако е приложимо).

 • Ако Купувачът не желае или не може да изпълни Договора за чартър, СОБСТВЕНИКЪТ назначава с настоящия Брокер (ако е приложимо) да осигури Хартата на заместващ кораб със сходен или по-висок стандарт и състояние за периода на чартърния договор. Ако бъде намерен подходящ резервен кораб, се изготвя ново споразумение за харта и настоящото споразумение се анулира. СОБСТВЕНИКЪТ заплаща на Брокера (ако е приложимо) комисионна по оригиналния Устав и Брокерът (ако е приложимо) може да запази всякакви дължими комисионни за заместващия кораб.

 • Ако СОБСТВЕНИКЪТ не може да получи подобен или превъзхождащ кораб за използване на ЧАРТЪРАТА при същите условия като това оригинално споразумение или ако ЧАРТЪРЪТ отхвърли предложената подмяна (ЧАРТЪРЪТ не отхвърля неоснователно заместващ кораб от същия или по-висок стандарт) тогава това споразумение за чартър ще се счита за анулирано от СОБСТВЕНИКА в съответствие с клауза 9. Всички плащания, извършени от фрахтодателя, трябва да му бъдат изплатени незабавно изцяло без приспадане и в допълнение ликвидирани щети, изчислени в съответствие с клауза 9 (д ), i, ii или iii, според случая, се заплащат. Брокерът (ако е приложимо) се заплаща от СОБСТВЕНИКА пълната комисионна, дължима по това оригинално споразумение.

 

КЛАУЗА 16 ЗАСТРАХОВКА

а) СОБСТВЕНИКЪТ застрахова кораба с първокласни застрахователи срещу всички обичайни рискове за плавателен съд с нейния размер и тип на покритие не по-малко от предвиденото в клаузи 1.11.85 на Институтските яхти или други признати условия, удължени за предоставяне на разрешение за чартър и за покриване на отговорността на трети страни, задълженията на водни скиори, заедно със задълженията, произтичащи от използването от ЧАРТЪРА и други компетентни лица, упълномощени от него, на лични водни плавателни съдове и други подобни плавателни съдове, както и на уиндсърф, лодки, катамарани или други водни спортно оборудване, носено от кораба. Застраховката покрива също войната и стачките и включва застраховка на екипажа срещу наранявания и / или задължения на трети страни, възникнали по време на тяхната работа. ЧАРТЪРЪТ има право на обезщетение от застраховките на СОБСТВЕНИКА.

б) Всички такива застраховки трябва да бъдат при такива условия и подлежат на такъв превишение (приспадане), което е обичайно за кораб с такъв размер и вид. Копия от цялата съответна застрахователна документация ще бъдат на разположение за проверка от ЧАРТЪРАТА преди Хартата след разумно уведомяване на СОБСТВЕНИКА и ще се носят на борда на кораба.

в) При нормални обстоятелства ЧАРТЪРЪТ носи отговорност само за такива разходи или загуби, които могат да бъдат направени за възстановяване на щети, причинени от ЧАРТЪРАТА или неговите гости (умишлено или по друг начин) на Кораба или трета страна до нивото на Превишението (Приспадане ) върху застрахователната полица на СОБСТВЕНИКА за всяка отделна злополука или събитие. Във всеки случай обаче отговорността на ЧАРТЪЕРА не надвишава превишение (приспадане), еквивалентно на един процент (1%) от общата застрахователна сума.

г) ЧАРТЪРЪТ може да носи отговорност за сума, по-голяма от превишението (приспадане) за която и да е злополука или събитие, ако ЧАРТЪРАТА или някой от неговите гости са действали по такъв начин (умишлено или по друг начин), за да анулират или ограничат покритието по застраховката на СОБСТВЕНИКА.

д) ЧАРТЪРЪТ ще носи независима застраховка за лични вещи, докато е на борда или на сушата, както и за всички направени медицински или злополучни разходи, различни от покритите от застраховката на кораба.

е) ЧАРТЪРЪТ трябва да знае, че нито застраховката за анулиране и съкращаване, нито застраховката „Гражданска отговорност“ на ЧАРТЕРЪР не са включени в настоящото споразумение, но са на разположение при условие че бъдат приети от застрахователите.

 

КЛАУЗА 17 ДЕПОЗИТ НА СИГУРНОСТ

Освен ако не е предвидено друго на Първа страница от настоящото споразумение, Депозитът за сигурност

(3000 €) се държат от Собственика в Сметката на Собственика му и могат да бъдат използвани при или за изпълнение на всяка отговорност, която ЧАРТЪРЪТ може да понесе съгласно някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, но до степен, в която не се използва така , Депозитът за сигурност, в рамките на двадесет и четири (24) часа след края на Хартата, или уреждането на всички нерешени въпроси, в зависимост от това кое от двете е по-късно, се възстановява на ЧАРТЪРАТА без лихва.

 

КЛАУЗА 18 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

а) СИЛА НА СИЛА

В настоящото споразумение „непреодолима сила“ означава всяка причина, пряко свързана с действия, събития, случки, пропуски, злополуки или Божии действия извън разумния контрол на СОБСТВЕНИКА или ЧАРТЪРАТА (включително, но не само, стачки, заключване) аутове или други трудови спорове, гражданска суматоха, бунтове, блокада, инвазия, война, пожар, експлозия, саботаж, буря, сблъсък, заземяване, мъгла, правителствен акт или регулация, голяма механична или електрическа повреда извън контрола на екипажа и не причинени от СОБСТВЕНИТЕ небрежност). Смяната на екипажа не представлява непреодолима сила. Непреодолима сила не оправдава СОБСТВЕНИКА от плащане на комисионни.

б) СОБСТВЕНИЦИ, ЧАРТЪРИ И БРОКЕР (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

В цялото споразумение термините „СОБСТВЕНИК“, „ЧАРТЪР“ и „Брокер (ако е приложимо) и съответните местоимения се тълкуват така, че да се прилага дали СОБСТВЕНИКЪТ, ЧАРТЪРЪТ или Брокерът (ако е приложимо) е мъж, жена или корпоративно, единствено или множествено число , според случая.

 

КЛАУЗА 19 СПАСЕНИЕ

По време на периода на хартата, предимствата, ако има такива, от всички остатъци, спасения и тегления, след изплащане на пропорцията на екипажа, наемане за съответния период и разходи, се разпределят по равно между СОБСТВЕНИКА и ЧАРТЪРАТА.

 

КЛАУЗА 20 АРБИТРАЖ И ЗАКОН

Освен ако не е посочено друго в подходящото пространство на Първа страница на настоящото споразумение, всеки спор във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящото споразумение ще се решава чрез арбитраж в Атина и в съответствие със законодателството на Гърция. Спорът ще бъде отнесен до един арбитър, който ще бъде назначен от страните по него.

Ако страните не могат да се споразумеят за назначаването на един-единствен арбитър, спорът се решава от трима арбитри, като всяка страна назначава по един арбитър, като третата се назначава от настоящия президент на Средиземноморската асоциация на брокер на яхти (ако е приложимо) или Американската яхта Хартата асоциация.

Назначаването на арбитри или заместването на арбитри, които не са на разположение, се извършва в рамките на две (2) седмици след писмено предизвестие от другата страна, в противен случай председателят на асоциацията, назначаващ третия арбитър, също ще назначи арбитър от името на страна, която не успее да назначи такава.

Решението, постановено от Арбитража, е окончателно и обвързващо за двете страни и може, ако е необходимо, да бъде приведено в изпълнение от Съда или друг компетентен орган по същия начин като решение на Висшия съд.

Ако някоя от страните изпрати известие за арбитражно производство, заинтересованата страна, след получаване на уведомление за такова производство, няма да се занимава с тези пари, държани от тях, без съгласието на двете страни или в съответствие с реда на арбитрите или окончателното им присъждане. Паричните средства трябва да се държат в определен клиентски акаунт. Тази сметка трябва да носи лихва, когато националните банкови правила позволяват. Собственикът може, със съгласието на двете страни, да изплати сумите по депозитна сметка, съвместно контролирана от акредитираните законни представители на двете страни, в очакване на резултата от арбитража.

 

КЛАУЗА 21 БРОКЕР (АКО Е ПРИЛОЖИМ)

Брокерът (ако е приложимо) подписва настоящото споразумение само за целите на тази клауза. С подписването си на настоящото споразумение СОБСТВЕНИКЪТ и ЧАРТЪРЪТ потвърждават и се съгласяват със следното: -

 • Комисионната за Брокер (ако е приложимо) се счита за спечелена от Брокера (ако е приложимо) при подписването на настоящото споразумение и се заплаща от СОБСТВЕНИКА върху пълната такса за чартър плюс такса за доставка / повторно доставяне, ако е приложимо, но с изключение на текущите разходи, съгласно точка 22 по-долу, независимо дали той по подразбиране по някаква причина, включително непреодолима сила. В случай на анулиране от ЧАРТЪР, комисионната се приспада като разход от депозита.

 • Ако ЧАРТЪРЪТ удължи настоящия Хартат, Брокерът (ако е приложимо) има право и ще бъде платен от СОБСТВЕНИКА, комисионна върху брутната такса за Чартър за удължаване, на същото основание, предвидено тук.

 • Ако ЧАРТЪРЪТ трябва да пренаема кораба от СОБСТВЕНИКА, неговия Агент или Заинтересованата страна, в рамките на две (2) години от датата на завършване на тази Харта, независимо дали при същите условия, Брокерът (ако е приложимо) имат право и ще бъдат платени от СОБСТВЕНИКА комисионна върху брутната такса за чартър, платена за тази допълнителна харта на същата основа, както е предвидено тук. Ако обаче ЧАРТЪРЪТ реши да пренаема кораба в рамките на този двугодишен период чрез друг добросъвестен брокер (ако е приложимо), на когото се плаща комисионната, СОБСТВЕНИКЪТ заплаща комисионна от една трета (1 / 3-та) от пълната ставка за първоначалния Брокер (ако е приложимо) и две трети (2/3-те) за новия Брокер (ако е приложимо). Това важи само след свободния избор на ЧАРТЪР и не е от значение, ако промяната на Брокер (ако е приложимо) е предложена или поискана от СОБСТВЕНИКА, неговия агент, капитан или представител.

 • Ако трябва да бъде постигнато някакво споразумение директно между ЧАРТЪРА и СОБСТВЕНИКА за закупуване на плавателния съд в рамките на две (2) години от датата на започване на настоящия чартър, тогава Брокерът (ако е приложимо) ще има право и ще бъде платен от СОБСТВЕНИКА комисионна за продажби. Ако обаче ЧАРТЪРЪТ закупи кораба от СОБСТВЕНИКА чрез добросъвестни Продажби (ако е приложимо), на които се плаща комисионната, СОБСТВЕНИКЪТ трябва да плати или да гарантира, че новият Брокер (ако е приложимо) ще плати сума, еквивалентна до не по-малко от петнадесет (15%) процента от брутната комисионна за продажби. СОБСТВЕНИКЪТ е отговорност да уведоми всеки бъдещ брокер по продажби (ако е приложимо) за тази отговорност. Това важи само след свободния избор на ЧАРТЪР и не е от значение, ако промяната на Брокер (ако е приложимо) е предложена или поискана от СОБСТВЕНИКА, неговия агент, капитан или представител. Всеки спор по тази клауза може да бъде арбитриран поотделно.

 • Брокерът (ако е приложимо) в настоящото споразумение не носи отговорност за загуба, повреда или нараняване на лицето или имуществото на СОБСТВЕНИКА или ЧАРТЕРАТА или на някой от техните гости, служители или агенти, и освен това Брокерът (ако е приложимо) ще бъде не носи отговорност за грешки в преценката или описанието или по друг начин от каквото и да е естество и независимо от това, които възникват и не носи никакви допълнителни задължения, задължения или отговорност към СОБСТВЕНИКА или ЧАРТЕРАТА, освен както е посочено тук. СОБСТВЕНИКЪТ и ЧАРТЪРЪТ обезщетяват и държат безвредно Брокера (ако е приложимо) за всякакви загуби или щети, претърпени от тях в резултат на каквато и да е отговорност от страна на Брокера (ако е приложимо) към трета страна (лице, фирма, компания или орган), произтичащи от популяризиране или въвеждане на настоящата Харта, съдействие при изпълнението на настоящото споразумение или изпълнение на задължението на заинтересованата страна.

 • За целите на тази клауза термините СОБСТВЕНИК и ЧАРТЕРЕР се разбират като посоченото дружество или физическо лице или всяко дружество, притежавано или контролирано от тях, включително дружества, притежавани косвено или чрез попечители, всеки директор на такава компания, бенефициентен собственик, номиниран , Агент или гост на наемателя.

 

КЛАУЗА 22 ПЛАЩАНЕ НА ЧАРТЪРНИ ТАКСИ И ДРУГИ МОНИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Всички средства, получени от брокера (ако е приложимо) срещу настоящото споразумение, се прехвърлят веднага след получаването им на собственика. Петдесет процента (50%) от Чартърната такса се заплащат на СОБСТВЕНИКА от Брокера (ако е приложимо) и приспадане на пълната комисионна чрез банков превод след получаване и останалата сума 3 месеца преди датата на започване на Чартърния период или на първия работен ден след това. В случай на резервации на краткосрочен принцип (по-малко от 3 месеца преди датата на започване на Хартата), цялата сума трябва да бъде преведена незабавно по сметката на собствениците (след приспадане на комисионната).

Помощта за авансово предоставяне (APA) се изплаща от наемателя, на капитана в брой или на СОБСТВЕНИКА за последващо предаване преди качване, чрез банков превод. Таксите за доставка и / или повторно доставяне (ако е приложимо) се заплащат с първото плащане на СОБСТВЕНИКА или директно на капитана.

 

КЛАУЗА 23 ЖАЛБИ

ЧАРТЪРЪТ уведомява първоначално за всяка жалба на капитана на борда и се отбелязва времето, датата и естеството на жалбата.

Ако обаче тази жалба не може да бъде разрешена на борда на кораба, тогава ЧАРТЪРЪТ уведомява СОБСТВЕНИКА или Брокер (ако е приложимо) от името на СОБСТВЕНИКА възможно най-скоро след събитието, породило жалбата и така или иначе в рамките на двадесет и четири (24) часа от събитието или събитието, освен ако това е невъзможно поради повреда или липса на комуникационно оборудване. Жалбата може да бъде направена устно на първа инстанция, но трябва да бъде потвърдена възможно най-скоро в писмена форма (по факс или по пощата), като се посочва точния характер на жалбата.

 

КЛАУЗА 24 БЕЛЕЖКИ

Всяко известие, което е дадено или се изисква да бъде изпратено от която и да е от страните по настоящото споразумение, се съобщава под каквато и да е форма на писмено и се счита за изпратено правилно, ако се докаже, че е изпратено с предварително плащане и правилно адресирано по пощата или добросъвестна куриерска служба или по факс в случай на СОБСТВЕНИКА, на него или на (ако е приложимо) на техните адреси съгласно настоящото споразумение или, в случай на ЧАРТЪР, на неговия адрес съгласно настоящото споразумение или, когато е уместно, до него на се качи на кораба.

bottom of page